TFF 2021. GIANNI AMELIO

TFF 2021. GIANNI AMELIO

'HAMMAMET'. 16 LUGLIO 2021. PIAZZA SAN LORENZO, VITERBO

Foto: Claudia Celli Simi